Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ondrejovce

Rokovací poriadok OZ


                                 Rokovací poriadok
               Obecného zastupiteľstva v Ondrejovciach
I. Č AS Ť


Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ondrejovciach (ďalej len rokovací
poriadok) upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania
obecného zastupiteľstva, jeho uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne
záväzných nariadení (ďalej len nariadenia) a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich
plnenia a zabezpečovania úloh obecnej samosprávy.
2. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách
rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o obecnom zriadení) a podľa ostatných platných právnych predpisov. 

 

Článok 2
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo v Ondrejovciach (ďalej len obecné zastupiteľstvo)
vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s platnou právnou úpravou.
2. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré
nie sú výslovne uvedené v zákone o obecnom zriadení, prípadne v iných
všeobecne záväzných právnych predpisoch. Nesmie pritom však zasiahnuť do
výhradnej právomoci starostu obce .

 

Článok 3
Spôsob volieb obecnej rady

(ukladá § 14 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, posledná veta, ak je obecná rada zriadená)

1. Obecnú radu (ďalej len rada) ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán obecného
zastupiteľstva zriaďuje obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva.
2. Pokiaľ je rada zriadená, počet jej členov a zloženie vychádza z platnej právnej
úpravy. 3/
3. Členov rady volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Radu a jej členov
môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Pre voľbu a odvolanie členov rady
sa použijú príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení.
4. Členov rady volí obecné zastupiteľstvo na základe návrhu jednotlivých politických
strán, hnutí a nezávislých poslancov.
5. O návrhoch na členov rady hlasuje obecné zastupiteľstvo verejným hlasovaním.
6. Pokiaľ obecné zastupiteľstvo schváli uznesením, že o návrhoch na členov rady bude hlasovať tajne, schváli zároveň volebnú komisiu a volebný poriadok.


Článok 4
Zmeny v zložení obecného zastupiteľstva a jeho orgánov

1. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zaniká v súlade s platnou právnou
úpravou.
2. Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len poslanec) sa môže svojho mandátu
vzdať z akýchkoľvek dôvodov alebo bez uvedenia dôvodu.
3. Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do
zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú
doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
4. K zániku poslaneckého mandátu prijíma obecné zastupiteľstvo uznesenie, v ktorom
konštatuje zánik mandátu poslanca.
5. Ak sa uvoľní v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca ako náhradník
kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov pri voľbách do obecného zastupiteľstva
v tom istom volebnom obvode, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti
hlasov sa postupuje v súlade s platnou právnou úpravou.
6. Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa
uprázdnil mandát poslanca. Túto skutočnosť potvrdí osvedčením.

 

II. Č AS Ť
Zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Článok 5

1. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
2. Obecné zastupiteľstvo v Ondrejovciach zasadá len na území
obce Ondrejovce, ktorú tvorí katastrálne územie Ondrejovce.
3. Rokovacím dňom je spravidla ktorýkoľvek pracovný deň s tým, že rokovanie sa začína
o 18.30 hod a pokračuje najdlhšie do 23.00 hod, ak obecné zastupiteľstvo
nerozhodne inak.
4. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutočňujú spravidla v súlade s plánom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo na celý
nasledujúci kalendárny rok koncom predchádzajúceho kalendárneho roka (ďalej len
plánované obecné zastupiteľstvo).
5. V súlade s platnou právnou úpravou sa obecné zastupiteľstvo uskutoční aj na
základe požiadania o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretinou
poslancov a to do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie (ďalej len
neplánované obecné zastupiteľstvo)
. 6. Neplánované obecné zastupiteľstvo je aj obecné zastupiteľstvo zvolané
a) za účelom prerokovania závažných úloh, s ktorými plán zasadnutí obecného
zastupiteľstva nepočítal,
b) za účelom vyhlásenia miestneho referenda v súlade s platnou právnou úpravou,

c) za účelom potvrdenia, resp. nepotvrdenia uznesenia obecného zastupiteľstva,
ktorého výkon bol starostom pozastavený,
d) pri slávnostných príležitostiach.
7. Obecné zastupiteľstvo po vykonaní volieb do orgánov samosprávy obcí sa
uskutočňuje do 30 dní od vykonania volieb (ďalej len ustanovujúce obecné
zastupiteľstvo).
8. Pokiaľ sa obecné zastupiteľstvo neuskutoční podľa bodu 5 a 7 tohto článku,
uskutoční sa 15. pracovný deň resp. 30. pracovný deň v súlade s platnou právnou
úpravou .


Článok 6
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Ustanovujúce, t.j. prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách do orgánov
samosprávy obcí zvoláva starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak,
aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
2. Prvé zasadnutie otvorí a vedie starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období
až do zloženia sľubu novozvoleného starostu.
3. Predseda alebo poverený člen volebnej komisie informuje zasadnutie obecného
zastupiteľstva o výsledkoch volieb starostu a poslancov.
4. Novozvolený starosta a poslanci obecného zastupiteľstva zložia sľub v súlade
s platnou právnou úpravou.
5. Po zložení sľubu novozvoleného starostu a poslancov obecného zastupiteľstva sa
novozvolený starosta ujíma vedenia zasadnutia, určí zapisovateľa, dvoch
overovateľov zápisnice a uznesení, navrhne členov návrhovej komisie,
členov volebnej komisie (Ak by nastala tajná voľba) a predloží návrh programu
zasadnutia.
6. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa bodu 1 tohto článku,
uskutoční sa 30. pracovný deň od vykonania volieb zákonné obecné zastupiteľstvo.
Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného
zastupiteľstva, vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
zastupiteľstvom.
7. V prípade uskutočnenia zastupiteľstva podľa bodu 6 tohto článku, zabezpečuje
rokovanie obecného zastupiteľstva bez schválenia starostom obecný úrad.
8. Obecný úrad oznámi termín konania zákonného obecného zastupiteľstva, pričom
v oznámení uvedie termín, miesto a čas konania obecného zastupiteľstva.
Oznámenie o termíne konania zákonného obecného zastupiteľstva zašle poslancom
zvoleným v predchádzajúcom volebnom období, novozvoleným poslancom a
predsedovi volebnej komisie. Oznámenie zároveň zverejní na úradnej tabuli obce
a internetovej stránke obce najneskôr 3 dni pred zasadnutím zákonného obecného
zastupiteľstva.

 

Článok 7
Príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo zvoláva starosta obce, ak zákon o obecnom zriadení
neustanovuje inak.
2. V rámci prípravy zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta určí miesto, čas
a program rokovania.
3. Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva obsahujú:
a/ názov materiálu podľa bodu rokovania obecného zastupiteľstva,
b/ meno a priezvisko spracovateľa s uvedením funkcie,
c/ meno, priezvisko a podpis predkladateľa s uvedením funkcie,
d/ údaj o prerokovaní v príslušnej komisii obecného zastupiteľstva a v obecnej rade
s dátumom prerokovania,
e/ návrh na uznesenie,
f/ samotný materiál, dôvodovú správu, prílohy, ak to vyžaduje zameranie materiálu.
4. Dôvodová správa obsahuje:
a/ vyhodnotenie doterajšieho stavu,
b/ uvedenie dôvodu novej úpravy,
c/ odôvodnenie nových navrhovaných opatrení a riešení, spôsob ich realizácie,
administratívnu náročnosť, dopad na rozpočet obce a činnosť samosprávy. Pokiaľ
návrhy opatrení obsahujú variantné riešenia, je potrebné uviesť výhody aj nevýhody
jednotlivých variant a ktoré riešenie odporúča spracovateľ a predkladateľ materiálu.
5. Spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi, ostatnými
všeobecne záväznými predpismi, nariadeniami obce, uzneseniami obecného
zastupiteľstva a ďalšími normami obce.
6. Predkladať materiály obecnému zastupiteľstvu v súlade s navrhovaným programom
sú oprávnení:
a) starosta obce
b) poslanci zastupiteľstva
c) hlavný kontrolór
7. Komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa
podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným
zastupiteľstvom. Komisie prerokúvajú pripravené materiály, podávajú k nim
pripomienky a stanoviská, posudzujú návrhy na uznesenia a prijímajú k nim
odporúčania.
8. Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
pripravujú poslanci a zamestnanci obecného úradu. Hlavný kontrolór, predkladá
výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu.
9. Ak je navrhovateľom materiálu poslanec alebo skupina poslancov, za obsah
predkladaného materiálu zodpovedá poslanec alebo skupina poslancov, ktorá
materiál predkladá.
10. Návrh pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva spolu s materiálmi sa zasiela
poslancom najneskôr tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
11. V prípade zvolania neplánovaného obecného zastupiteľstva a konania zákonného
obecného zastupiteľstva sa pozvánka a materiály zasielajú poslancom 3 dni pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva.


Článok 8
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov
a obyvateľov obce sa zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastňujú aj ďalší pozvaní.
2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania
sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.
3. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie obecného zastupiteľstva vedie
starosta obce, v jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. poverený poslanec (ďalej
len predsedajúci).
4. Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu.
5. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi
alebo tomu, kto rokovanie zvolal (napr. zástupca starostu, poverený poslanec).
Dôvod neúčasti sa vyznačí na prezenčnej listine.
6. V prípade, ak do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania obecného
zastupiteľstva nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, alebo ak
klesne počet poslancov tak, že zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať, zvolá starosta
obce do 14 dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho
programu.
7. Na začiatku zasadnutia predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov, predloží
na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie (nemusí byť,
uznesenia je možné schvaľovať aj na návrh predsedajúceho, tie ktoré sú
v materiáloch navrhnuté, prípadne na základe zmien v prípade pozmeňovacích
návrhov určených hlasovaním) , určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
8. Poslanci majú právo navrhnúť zmenu programu. O týchto návrhoch rozhodne obecné
zastupiteľstvo hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
9. Program zasadnutia, schválený na začiatku zasadnutia nie je možné meniť a dopĺňať
počas rokovania obecného zastupiteľstva.
10. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak je zástupca starostu
neprítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný
poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
11. Materiály, ktoré sú zaradené do programu rokovania uvedie spravidla stručným
referátom predkladateľ materiálu. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné
predložiť stanovisko a ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (radu,
komisie), vypočuje ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktoré bol
poradný orgán zriadený. Po ich vystúpení predsedajúci otvára rozpravu.
13. Do rozpravy k prednesenému materiálu sa hlásia poslanci, ktorým predsedajúci
udeľuje slovo podľa poradia prihlásenia. Do rozpravy sa môže prihlásiť aj hlavný
kontrolór , ktorý má hlas poradný.
14. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného
zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je
prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný
poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
15. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej
istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je
stanovený na pätnásť minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá
nesmie byť dlhšia ako 5 minút. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť
s faktickou poznámkou najviac dvakrát.
16. Návrh na ukončenie rozpravy môže podať každý poslanec zastupiteľstva, o tomto
návrhu sa hlasuje bez rozpravy. Pri pozmeňovacích návrhoch poslancov v rámci
rozpravy sa hlasuje v poradí od posledného návrhu k prvému. V prípade prijatia
niektorého z návrhov sa o ďalších nehlasuje.
17. Po ukončení rozpravy ku konkrétnemu predloženému materiálu, ku ktorému sa
prijíma uznesenie, predsedajúci spolu so schválenými pozmeňovacími
návrhmi poslancov, ktoré boli prednesené v rámci rozpravy, návrh uznesenia na
schválenie.

18. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom pozastavený, môže
obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých
poslancov potvrdiť. Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do 2 mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.
19. Na slávnostnom rokovaní obecného zastupiteľstva starosta používa insígnie.
20. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu,
poslanec vyššieho územného celku, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu,
predsedajúci mu udelí slovo prednostne.
21. Zápisnica z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva je poslancom
predložená na rokovaní nasledujúceho plánovaného obecného zastupiteľstva
k nahliadnutiu.


III. Č AS Ť


Článok 9
Príprava uznesení obecného zastupiteľstva

1. Návrhy uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s materiálmi. Za ich
včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu
s návrhom materiálov.
2. Podklady pre návrhy uznesení pripravujú spravidla spracovatelia a predkladatelia
materiálu, podľa potreby za súčinnosti ďalších orgánov obecného zastupiteľstva
(rady, komisií, hlavného kontrolóra a pod.).
3. Záverečný návrh uznesenia spracuje a obecnému zastupiteľstvu predkladá návrhová
komisia.
4. Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie v každej veci, ktorá bola na zasadnutí
prerokovaná ako osobitný bod a to ihneď po jeho prerokovaní, pričom vychádza
z návrhu na uznesenie, ktorý je k danému bodu predložený.
5. Pri ukladaní úloh v uzneseniach musia tieto byť formulované jasne, konkrétne
a adresne, t.j. ktorému subjektu sa úloha ukladá ( funkcia, prípadne meno) aké úlohy
sa ukladajú a termín ich splnenia.


Článok 10
Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

1. O každom návrhu rozhoduje obecné zastupiteľstvo hlasovaním.
2. Obecné zastupiteľstvo je schopné sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých jeho poslancov.
3. Na platné uznesenie vrátane pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak zákon o obecnom zriadení
alebo tento rokovací poriadok neustanovuje inak.
4. Na schválenie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva.
5. Procedurálne návrhy, ku ktorým sa neprijíma uznesenie v písomnej forme (napr.
ukončenie rozpravy, udelenie slova nie poslancovi , vyhlásenie prestávky a pod.) sú
prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, pokiaľ tento
rokovací poriadok neustanovuje inak.
6. O procedurálnych návrhoch sa hlasuje bez rozpravy.
7. V prípade, že je predložený návrh uznesenia v dvoch alebo viacerých zneniach,
schválením jedného znenia sa ostatné považujú za neprijaté.
8. V prípade, že obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo žiadne
z navrhovaných znení, predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží na
schválenie obecnému zastupiteľstvu.
9. Pri prijímaní nariadenia sa najprv hlasuje o pozmeňovacích návrhoch a to v takom
poradí, ako boli predložené a potom o nariadení ako celku. O pozmeňovacích
návrhoch sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
10. Hlasuje sa spravidla verejne zdvihnutím ruky, resp. pomocou hlasovacieho
zariadenia. Ktorýkoľvek z poslancov môže navrhnúť, aby sa hlasovalo tajne,
prostredníctvom hlasovacích lístkov. O takomto návrhu rozhoduje obecné
zastupiteľstvo bez rozpravy nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
11. Jednotlivé hlasovanie sa nesmie prerušiť ani opakovať, ak ide o ten istý návrh, vo
výnimočných prípadoch sa postupuje podľa odseku 16 tohto článku.
12. Počas hlasovania nesmie predsedajúci nikomu udeliť slovo.
13. Po ukončení hlasovania o návrhu na uznesenie, predsedajúci vyhlási výsledok
hlasovania tak, že oznámi počet prítomných poslancov, počet hlasov za návrh, proti
nemu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania a prípadne počet tých poslancov,
ktorí hoci boli prítomní, sa na hlasovaní nezúčastnili.
14. Poslanec obecného zastupiteľstva, ak o to požiada, má právo na zaprotokolovanie
svojho stanoviska k návrhu na uznesenie.
15. V prípade, že sa pri rokovaní obecného zastupiteľstva vyskytnú nové okolnosti
a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predložený materiál a návrh
uznesenia, rozhodne obecné zastupiteľstvo uznesením o vrátení materiálu na
prepracovanie predkladateľovi s tým, že určí, kedy bude o veci opätovne rokovať.
16. Vo výnimočných prípadoch, ak je zrejmé, že uznesenie je v rozpore so zákonom,
alebo sú v ňom uvedené nesprávne, prípadne neaktuálne údaje, je možné ho zrušiť
alebo zmeniť.
17. Na schválenie zmeny alebo zrušenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných poslancov obecného zastupiteľstva s výnimkou uznesenia, kde je
potrebná trojpätinová väčšina.
18. Uznesenia obecného zastupiteľstva a nariadenia obce podpisuje starosta obce .
Uznesenia sú číslované chronologicky od začiatku do konca volebného obdobia.
19. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa zverejňujú spôsobom v obci obvyklým.
20. Návrh nariadenia obce sa zverejní najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
zastupiteľstva o návrhu nariadenia na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce. Vyvesením začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia. (lehoty sú zo zákona,
nie je možné ich skracovať, len predlžovať, t.j. môže byť nariadenie zverejnené viac
ako 15 dní a pripomienkovať sa môže viac ako 10 dní.
21. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je potrebné na
odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku,
sa postup podľa bodu 20 tohto článku nepoužije.
22. Vyhodnotenie pripomienok k nariadeniu uskutoční predkladateľ nariadenia
s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Toto vyhodnotenie sa predloží poslancom
najneskôr 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva v písomnej forme.(zákonná
lehota)
23. Schválené nariadenie obce sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na
úradnej tabuli obce najmenej na 15 dní (zákonná lehota), účinnosť nariadenie
nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je stanovený neskorší
začiatok účinnosti.
24. Nariadenie je prístupné každému občanovi na obecnom úrade a na
internetovej stránke obce.
25. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na
odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku,
možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.


Článok 11
Výpisy uznesení obecného zastupiteľstva

1. Výpisy uznesení vyhotovuje a za ich správnosť zodpovedá poverený zamestnanec
obce.
2. Výpis uznesenia sa vyhotovuje len na jedno uznesenie, okrem uznesení, ktoré spolu
neoddeliteľne súvisia (napr. uznesenia týkajúce sa nakladania s majetkom obce,
kedy sa rozhoduje o prípadoch hodných osobitného zreteľa..).
3. Výpis uznesenia vyhotovuje poverený zamestnanec tak, že v spodnej časti výpisu na
ľavej strane uvedie text: za správnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca
a podpis. Na pravej strane uvedie meno a priezvisko starostu, funkciu spolu so
skratkou v. r.. Týmto nie je dotknuté oprávnenie starostu obce podpisovať
v prípade potreby výpis uznesenia.
4. Výpis uznesenia sa opatrí okrúhlou pečiatkou s erbom obce. (pokiaľ obec erb nemá,
opatrí sa okrúhlou pečiatkou s názvom obce)


IV. Č AS Ť


Článok 12
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

1. Uznesenia obecného zastupiteľstva sú k dispozícii po podpise oprávnených osôb na obecnom úrade:
a/ poslancom obecného zastupiteľstva
b/ zástupcovi starostu obce,
c/ hlavnému kontrolórovi
2. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva vykonáva hlavný kontrolór na
každom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Správy o výsledkoch
vykonanej kontroly predkladá hlavný kontrolór mesta na každom najbližšom
zasadnutí plánovaného obecného zastupiteľstva po vykonaní kontroly.

 
Článok 13
Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva

1. Interpeláciou je otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov,
nariadení a interných noriem obce.
2. Poslanec môže interpelovať starostu a členov rady (ak je zriadená) vo veciach,
týkajúcich sa výkonu ich práce.
3. Poslanec je oprávnený požadovať vysvetlenia od riaditeľov organizácií zriadených
alebo založených obcou.
4. Poslanec je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických
a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach
týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci.
5. Poslanec je oprávnený požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach
potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
6. Interpelácie, požadované vysvetlenia a informácie, sú pravidelnou súčasťou
programu zasadnutí plánovaného obecného zastupiteľstva.
7. Interpelácia, požadované vysvetlenie a informácia sa podáva písomne
predsedajúcemu. Poslanec môže predniesť interpeláciu, požiadavku na vysvetlenie
a požiadavku o informáciu aj ústne v rámci bodu programu zasadnutia určeného na
interpelácie.
8. Interpelovaný a subjekt požiadaný o vysvetlenie a informáciu je povinný písomne
odpovedať do 30dníodo dňa konania obecného zastupiteľstva.
9. Interpelácie sa do programu rokovania neplánovaného a zákonného zastupiteľstva
nezaraďujú.
10. Písomné znenie interpelácie, požadovaného vysvetlenia a informácie poslancov
prednesených na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa prikladajú k zápisnici.

 

Článok 14
Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva

1. Prípravu, organizačné a technické zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva
vykonávajú poslanci a zamestnanci podľa pokynov starostu obce.
2. O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica .
a/ dátum a miesto zasadnutia obecného zastupiteľstva,
b/ kto zasadnutie viedol,
c/ koľko poslancov bolo prítomných, menovite neprítomných a ospravedlnených,
d/ informácia o overení zápisnice z minulého zasadnutia a mená novourčených
overovateľov zápisnice,
e/ navrhnutý a schválený program rokovania,
f/ aké interpelácie, požiadavky o vysvetlenie a požiadavky o informácie boli vznesené,
g/ kto hovoril v rozprave k jednotlivým bodom programu, stručný obsah jeho
vystúpenia, najmä ak predložil návrh na zmenu uznesenia,
h/ výsledky hlasovania (v prípade verejného hlasovania menovite).
3. Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje najneskôr do 7 dní
od jeho uskutočnenia.
4. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta obce, overovatelia a zapisovateľ.
5. Overená a schválená zápisnica je uložená spoločne s príslušnými podkladmi,
prílohami a uzneseniami na obecnom úrade.
6. Súčasťou zápisnice sú originály :
a) prezenčnej listiny,
b) úplných textov predložených návrhov, uznesení a iných dokumentov, ktoré boli
predmetom rokovania obecného zastupiteľstva.
7. Originál zápisníc, vrátane originálnych príloh a originály uznesení sú po dobu určenú
v registratúrnom poriadku obce uložené v obci a po ukončení úložnej doby sa
odovzdávajú do príslušného štátneho archívu.


V. Č AS Ť


Článok 15
Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia

1. Ak sa počas zasadnutia obecného zastupiteľstva vyskytne pochybnosť o správnosti
postupu podľa tohto rokovacieho poriadku, rozhoduje o ďalšom postupe
predsedajúci po konzultácii so subjektom s hlasom poradným, prípadne
s poslancami.
2. Zmeny, doplnky a návrh nového rokovacieho poriadku schvaľuje obecné
zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov obecného
zastupiteľstva.
3. Poslanci a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú povinné
riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.
4. Dňom účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa ruší doterajší rokovací poriadok
obecného zastupiteľstva schválený uznesením Obecného zastupiteľstva
v Ondrejovciach dňa 30.06.2009 uznesením č.128
5. Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ondrejovciach
dňa 25.08.2010 uznesením č.171
6. Rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia t.j. 25.08.2010


V Ondrejovciach dňa 25.08.2010
                                                                      Jozef Bielokostolský
                                                                           starosta obce

              


 


 

webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


Magyar verzió

2361446

Úvodná stránka