Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ondrejovce

História a doležité udalosti obce

História a doležité udalosti obce Ondrejovce

Obec Ondrejovce vznikla na území zaniknutej stredovekej osady. Na území obce boli nájdené nálezy maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej. Prvá písomná zmienka o obci je v listine z roku 1260, napísaným v ostrihomskej kapitule vo veci predaja zeme Chaztuh, kde sa stretávame s prvým známym predstaviteľom rodu Endrédy : Stephanus de Endred.

13. storočie
1260 -  prvá písomná zmienka o obci
1261 - 1272 v rodine Endrédyovcov sú majetkové spory, v listinách
            vystupujú Bors de Endred, Pauli de Endred a Iwan de Endred.

1286 - sú už dve obce: Kis Endred a Nogh Endred. V listinách je jedna obec
            spomínaná ako. „farská“, čiže vtedy tu už je kostol – je to pravdepo-
            dobne Nogh Endred

 
1286 - držiteľom jednej obce je Mochov syn Johannis

14. storočie
1322 - pri deľbe majetku obec získava Mochov vnuk Jacub de Endred.
1332 - prvý raz spomínaný kostol v obci Nagy Endréd – zasvätený Panne
            Márii
1364 - od kráľa Ľudovita I.-ho Nagyendréd dostáva János a László Szobo-
            nya
1370 - je postavený   malý  kostolík  v  obci Kis Endréd, vtedy tu bol  stred
            obce
1394 - prvý raz spomínaná obec Dereslyen

15. storočie
1405 – obec získava István Kálnay
1430 – Michael de Endred je novým majiteľom Kis Endréd
1469 – od Mateja Corvina obec dostáva do daru László Szobonya
1483 – bratia Derezslényiovci a Litassyovci sa súdia o obec Derezslény


16. storočie

1558 - obec Derezslény získavajú Litassyovci

1598 - Kis Endréd majú Bossányiovci, Derezslény Litassyovci a Nagy Endréd Szobonyovci

17. storočie
1609 - kalvinisti zobrali od katolíkov kostol v M. Ondrejovciach, používali ho, nábytok v ňom vymenili
1622 - obec vlastní László Konkoly a András Hunyady
1626 – pri nájazde a plienení Turkov a Tatárov obyvatelia ušli
1635 – kostol vo V.Ondrejovciach zničili Turci
1698 - sú už noví vlastníci: István Kovách a Klára Csató. Do obce sa nasťahovalo veľa
katolíkov


18. storočie
1717 – Na rímskokatolícku faru 14. marca nastúpi farár Besskó János. Dovtedy Ondrejovce boli filiou Tekovských Lužian
1719 -- farár Urbányi András začína viesť matriku
1725 – renovovali kostol v obci Nagy Endréd, vtedy už zasvätený sv. apoštolovi Ondrejovi
1733 – za pomoci rodiny Morvayho katolíci dostali späť kostol od protestantov – kostolík v
Malých Ondrejovciach je vtedy už zasvätený Návšteve Panny Márie
1750 – v obci už bola škola v blízkosti kostola a fary, od kostola na západ. Učiteľom bol
Mihály Rozman
1753 – pôvodne gotický kostol prestavaný na barokový
1757 – fara bola zbúraná, zemepáni ju nechceli postaviť, preto farár József Takács odišiel –
až do roku 1779 do obce chodil farár z Tek. Lužian
1770 – veľký požiar v M. Ondrejovciach, kostol zhorel. Bol znovu postavený, ale stále bez
veže. Zvon je na drevenej zvonici
1777 – opravovali zvon v M. Ondrejovciach
1779 – september, kanonická vizitácia , fara ešte v ruinách
1782 – stavba fary vo V. Ondrejovciach


19. storočie
1802 – postavili nový dom pre učiteľa, učiteľom bol Ferenc Mihalovics / 18 rokov učil v obci/
1810 – kostol sv. Ondreja apoštola dostáva dnešnú podobu. Vežu ešte nemá, neďaleko kostola
je drevená zvonica
1821 – novým učiteľom je Ferenc Mihalovics mladší, učil do roku 1860, vtedy zhorela škola
1831 – veriaci postavili Mariánsky stĺp ako vďaku za ústup moru
1841 – kanonická vizitácia
1841 – renovovali dom učiteľa, pristavili ešte jednu miestnosť pre školské vyučovanie
1842 – postavili sakristie ku kostolu
1850 – kanonická vizitácia
1860 – veľký požiar v obci, zhorel kostol vo V. Ondrejovciach, škola a byt učiteľa. Do roku
1862 vyučovanie nebolo
1862 - vo veku 72 rokov zomrel F. Mihalovics. Na jeho miesto bol prijatý Ferenc Smeringai.
Učil do r.1904 - /42 rokov !/, ale škola nebola, vyučoval vo viacerých nájomných
domoch
1867 - od toho roku sa vedie školský denník v Ondrejovciach
1870 – bola postavená nová škola s učiteľským bytom
1892 – zlúčenie obcí Veľ. Ondrejovce, Malé Ondrejovce a Držľany – nový názov Barsendréd
1895 – oprava kostola vo V. Ondrejovciach
1899 – kúpili nový organ do kostola vo V. Ondrejovciach – starý organ dali do kostola v M.
Ondrejovciach
1899 - oprava strechy školskej budovy


20. storočie
1907 – bola postavená nová škola, otvorená 8. septembra – teraz je tam Materská škola
1907 - reštaurácia kostola v Malých Ondrejovciach
1911 – bola postavená veža zo železobetónu ku kostolu vo Veľkých Ondrejovciach
1921 – v obci bola založená MO KSČ, predseda Ján Hamran st.
1923 – boli vysvätené zvony v kostole vo V. Ondrejovciach
1927 – zriadili prvú slovenskú školu
1932 – zaviedli elektrickú energiu a zriadili pouličné osvetlenie
1932 – bol postavený kultúrny dom – terajšia budova Obecného úradu
1934 – Slov. liga odkúpila kaštieľ od grófky Mirbachovej a presťahovali tam slovenskú školu
1940 – dr. Hunyor, advokát z Budapešti, odkúpil veľkostatok Beckkovcov na Čurgove a ich
kaštieľ – terajší kultúrny dom
1944 – začiatok decembra, prišli do obce nemeckí vojaci, zobrali chlapov kopať zákopy
1945 – počas prechodu fronty v obci padli občania: u Kabáthovcov 7 členov rodiny /výbuch
granátu v izbe rod. domu/ , vd. Anna Frtúsová, Bircsák József, Valkovics Ferenc na
majeri And, Svajda József, Rubis János, starý Pócs, Sója István. 10-ročného Jancso
Tibora roztrhala mína na školskom dvore
1945 – 25. marec – oslobodenie Ondrejoviec
1945 – v lete prichádzajú kolonisti / 35 rodín / z Polomky a Pohorelej na Čurgov, Malý a
Stredný And z obce Cígeľ a Koš do Benkovichovho kaštieľa. Bol im pridelený
majetok v rozlohe 10-12 ha ornej pôdy
1945 – jeseň, 98% občanov maďarskej národnosti reslovakizovalo. Tri rodiny boli
odsunuté a niektorí jedinci tajne odišli do Maďarska. Z Maďarska prišla  jedna slovenská
rodina..
1946 – február, maďarské rodiny vysťahovali do Čiech
1950 – 1. októbra založili Jednotné roľnícke družstvo
1950 – bola založená miestna organizácia Csemadoku
1959 – bol vybudovaný miestny rozhlas
1960 – územná reorganizácia celého štátu, zanikol okres Želiezovce a kraj Nitra, obec patrí
do okresu Levice a kraj Západoslovenský
1961 – cesta cez obec bola vyasfaltovaná
1963 – posledný rok maďarskej školy
1964 – vedenie JRD sa presťahovalo z budovy Daniela Gaála / už zbúraný, pri šrotovni / do
nových kancelárií do budovy, ktorá patrila Beckovcom pri parku /stolárstvo P. Lovaša/
1972 – oplotenie okolo budovy Obecného úradu
1972 – bezprašná úprava cesty Ondrejovce – Tekovský Hrádok
1973 – dali do užívania Klub mládeže – bývalý byt učiteľa vo dvore MŠ
1974 – od toho roku v obci nie je farár
1974 – 1.januára zlúčenie JRD Ondrejovce-Tek. Lužianky-Plavé Vozokany
1975 – 30. marec bola daná do prevádzky spoločná budova Pohostinstvo-Potraviny
1976 – prvý farebný televízor v obci: kúpil ho Turan Ladislav za 12 400.- Kčs
1976 – august , kolaudovanie výstavby chodníka
1976 – oplotenie okolo bývalej školy, živý plot odstránený v r. 1972
1977 – zanikol už Malý And a Vystikov, v zániku je Veľký And
1978 – bol odovzdaný do prevádzky Dom smútku
1982 – rekonštrukcia a obnova kaplnky
1982 – kaštiele Ringwaldovích a Baloghovích boli zdemolované
1984 – slovenská základná škola ukončila činnosť
1984 - vynovená nástenná maľba v kostole
1985 – 1. januára zrušili MNV, obec riadi Spoločný Miestny národný výbor v Tekovských Lužanoch
1990 - obec žiada odtrhnutie od spoločného MNV a utvorenie samostatnej obce
1990 - 1. júla zriadený MNV Ondrejovce
1991 - zbúraná 200-ročná budova fary
1992 - 1. júla obec preradená z Obvodného úradu Želiezovce do OÚ Levice
1992 - obec zrušila členstvo v Dolnohronskom regióne a žiadala prijatie do Tekovského regiónu
1995 - dokončenie výstavby obecného vodovodu
1998 - oprava strechy kaplnky
2000 - oslava 740. výročia prvej písomnej zmienky, prijaté a vysvätené nové symboly obce: erb, zástava a pečať. Obec vydáva publikáciu:" Michal Korentsy: Endréd-Ondrejovce 1260-2000"
2000 - obnovená fasáda kostola
2000 - 1. decembra kolaudácia plynofikácie obce
 
 
21. storočie
 
2002 - prístavba k obecnému úradu
2004 - OZ prijalo nové symboly obce
2005 - zbúraná sakristia a na tom istom mieste postavená nová, zároveň bol vymenený celý nábytok v sakristii
2007 - obec odkúpila späť pozemok bývalej školy a do roku 2009 na tom mieste vybudovala nový park - vysadila sa zeleň, položila zámková dlažba
2007 - hromadné zavedenie internetu a digitálneho príjmu TV staníc do domácností
2007 - pre obec je vytvorená dvojjazyčná oficiálna internetová stránka
2007 - obec vydáva dvojjazyčné miestne noviny pod názvom "Ondrejovčan"
2007 - rekonštrukcia kultúrneho domu, injektáž základov, zateplenie a oprava fasády KD
2007 - opravená strešná konštrukcia kostola a miesto eternitu daná nová oceľová strešná krytina
2008 - rekonštrukcia verejného osvetlenia
2008- úprava okolia obecného úradu, obloženie múrika oplotenia umelým kameňom
2008 - úplná rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome
2009 - boli vybudované štyri nové murované autobusové čakárne
2009 - v novom parku sa postavil altánok, zakúpili sa lavičky, pre deti preliezky a trampolína
2010 - popri hlavnej ceste sa vystavali chodníky a vchody do dvorov
2010 - oslava 750. výročia prvej písomnej zmienky, obec vydáva monografiu obce : "Luky János: Ondrejovce-Barsendréd 1260-2010"
2011 - 26. januára kolaudácia chodníkov a vchodov do dvorov
2012 - začali výstavbou vchodov do dvorov vo vedľajších uliciach
 

 


 

webygroup

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár


Magyar verzió

2361928

Úvodná stránka